REGULAMENTUL CONCURSULUI

Misiunea Iepurașului”

27 Aprilie 2021 – 1 Mai 2021


 

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Misiunea Iepurașului” („Concursul”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit Dl. Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”.

 

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE SI INCETAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura în baza prezentului Regulament, zilnic, in perioada 27 aprilie 2021 – 1 mai 2021, de marți până vineri în intervalul orar 14.00 - 20.00 și sâmbătă în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Concursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum si in cazul producerii unui eveniment de Forța Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL

La Concursul „Misiunea Iepurașului” vor participa numai copii, cu vârsta cuprinsa intre 1 și 14 ani („Participantii”).

Având în vedere că prezentul Concurs este destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 și 14 ani si că persoanele din aceasta categorie de varsta nu se pot înscrie în nume propriu, înscrierea în concurs se realizează exclusiv de către părinții/tutorii legali ai Participantilor la solicitarea expresa a acestora.

La Concurs nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii magazinelor, angajatii lor precum si toţi cei implicaţi în organizarea Concursului.

Pentru participarea la Concurs, este obligatoriu ca parintii/tutorii legali ai Participantilor sa aiba asupra lor un telefon mobil personal dotat cu cel putin o camera foto si video, capabil sa scaneze si sa proceseze codurile QR necesare pentru participarea la Concurs. In acest sens, este obligatoriu ca telefonul mobil al parintelui sa dispuna si sa poata suporta/opera o aplicatie de citire a codurilor QR. In cazul in care nu exista o astfel de aplicatie, aceasta va fi instalata din aplicația Google Play (Android) sau App Store (iOS), anterior inscrierii in Concurs.

Pentru participarea la Concurs, parintilor/tutorilor legali ai Participantilor li se vor cere date cu caracter personal ale lor sau ale Participantilor prin documentele de inscriere la Concurs.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Concursului – in cazul parintilor/tutorilor legali ai Participantilor care castiga orice tip de premiu – sau pe durata unei luni calendaristice - pentru parintii/tutorii legali ai Participantilor care nu au obtinut vreun premiu - de catre Organizatorul Concursului si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acestuia, in scopul derularii Concursului si/sau pentru orice alte scopuri pentru care persoanele mentionate anterior si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

Persoanele care s-au inscris la Concurs si au completat aceste documente de inscriere au urmatoarele drepturi:

În vedere exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Concurs vor trebui sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro.

 1. PREMII

În cadrul Concursului, se vor acorda Premii zilnice si Premii speciale, astfel:

  1. Premii zilnice, care vor fi oferite fiecărui Participant care îndeplinește cerințele menționate la Secțiunea 5 (parcurgerea celor 5 Pasi), în limita a 100 premii/zi.

Premiile zilnice constau în:

Un Participan (un copil) poate castiga un singur Premiu zilnic pe zi. Participantii pot castiga Premii zilnice in mai multe zile ale Concursului, dar sunt limitati la un singur astfel de castig pe zi.

Premiiile zilnice vor fi acordate la Centrul de Înscriere, situat la etajul Iulius Mall Timișoara, în fața magazinului Intersport, în perioada si intervalele orare în care se desfășoară Concursul, cu condiția prezentării și completării de către părinte/tutore legal a următoarelor rubrici în cadrul tabelului/formularului pus la dispoziție de către reprezentanții Organizatorului: nume, prenume, număr telefon, e-mail și semnătura.

Valoarea comercială totală a premiilor zilnice oferite în cadrul Concursului este de 3360 lei, TVA INCLUS.

 

  1. Premii speciale, care vor fi acordate în funcție de clasamentul final stabilit, in functie de timpul in care sunt parcursi de Participanti cei 5 Pasi descrisi la Secțiunea 5, la sfârșitul Concursului, în data de 1 mai 2021, ora 16.00, astfel:

* CEC-ul poate fi folosit doar în magazinele Iulius Town, conform listei in care sunt enumerate magazinele, din cadrul Iulius Town, care accepta Cecurile Cadou.

** Toate CEC-urile oferite ca premiu trebuie folosite conform termenului de valabilitate înscris pe CEC, respectiv până la data de 31.12.2021.

*** Lista magazinelor care acceptă Cecurile Cadou este valabilă la data publicării acesteia și ea poate suferi modificări oricând, la inițiativa Organizatorului, fără ca acesta din urmă să aibă obligația de a informa clienții în acest sens.

Pentru consultarea listei magazinelor din Iulius Town în cadrul cărora Cecurile Cadou sunt valabile si acceptate, posesorii acestora sunt rugați să se adreseze Centrului Informațional Iulius Mall Timișoara sau sa viziteze site-ul www.iuliustown.ro .

Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza unui CEC, primit ca Premiu special, este mai mică decât suma înscrisă pe CEC, diferența nu va fi restituită posesorului CEC-ului. Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza unui CEC, primit ca Premiu special, este mai mare decât suma înscrisă pe CEC, diferența va fi achitată de posesorul CEC-ului.

Câștigătorii premiilor speciale vor fi desemnați la finalul Concursului, în funcție de clasamentul final stabilit în data de 1 mai 2021, ora 16.00. Premiile speciale vor fi acordate (predate) la Centrul Informațional din cadrul centrului comercial Iulius Mall Timișoara, în intervalul orar 10:00-18:00, în perioada 3 – 8 mai 2021, pe baza actului de identitate și cu condiția completării de către părinte/tutore legal a procesului- verbal pus la dispoziție de către reprezentanții Organizatorului.

Valoarea comercială totală a Premiilor speciale oferite în cadrul Concursului este de 900 lei, TVA INCLUS.

Premiile descrise mai sus nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani sau in natura.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu sau nerevedicarea premiului până la data de 8 mai 2021, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Concursului „Misiunea Iepurașului” este de 4260 lei, TVA INCLUS.


 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Înscrierea si participarea la Concurs presupune urmarea unui traseu ce implica parcurgerea în totalitate a următorilor pași:

Reprezentantul Organizatorului va completa, în baza informațiilor comunicate de părinte/tutore legal, următoarele câmpuri:

Părintele/tutorele legal va completa următoarele câmpuri:

Pasul 4 va fi repetat de inca 3 ori, parintele/tutorele Participantului scanand impreuna cu acesta 4 QR coduri aflate pe 4 panouri promotionale ale Concursului diferite, inafara celui aflat la Centrul de inscriere in Concurs. Fiecare panou promoțional conține un cod QR distinct care trebuie scanat. Scanarea codurilor se va face într-o anumită ordine, parintele/tutorele Participantului primind un indiciu după scanarea fiecărui cod QR pentru a descoperi impreuna cu Participantul următorul panou promoțional al Concursului/cod QR.

După parcurgerea cu succes a pașilor anteriori, Participantul:

Orice copil/Participant poate participa la Concurs o singura data intr-o zi. În cazul în care un Participant va participa la Concurs în mai multe zile, în clasamentul final va fi luat în considerare cel mai bun timp obtinut de el, respectiv cel mai scurt timp înregistrat după parcurgerea tuturor pașilor descrisi in prezentul Regulament.


 

 1. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii/Participantii din cadrul Concursului se calculează potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a Participantului care a castigat un astfel de premiu, acesta avand obligatia ca, impreuna cu parintii/reprezentantii sai legali, in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabilit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către Participantii, care se incadreaza in situatia descrisa anterior, în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de „renunţare expresa” a acestora la premiul câștigat.


 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI

Regulamentul de participare autentificat, precum si eventualele modificari survenite la acest Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant la Centrul Informational din Iulius Town sau pe site-ul www.iuliustown.ro.

Orarul la care se desfășoară zilnic Concursul Misiunea Iepurașului, poate suferi modificări în contextul restrictiilor privind prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-COV-2 impuse sau care vor fi impuse de autorități.


 

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.


 

 1. DISPOZITII GENERALE

Toate materialele rezultate în urma Concursului devin proprietatea ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).

Persoanele a caror date cu caracter personal vor fi date Ordanizatorului pentru participarea la Concurs iși dau acordul asupra utilizării datelor cu caracter personal de către Organizator, prin semnatura descrisa la Pasul 1 descris in prezentul Regulament.

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrul Informațional din Iulius Town și pe pagina www.iuliustown.ro, în mod gratuit, oricărui solicitant.

La aceasta Concurs nu au voie să participe angajaţii S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., angajaţii firmelor implicate în organizarea acestui Concurs, precum şi membrii familiilor acestora.

Participarea la această Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.


 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.